Privacy policy en algemene disclaimer

Group Bernaerts respecteert de privacy van de bezoekers (hierna ook: “u”), van haar website in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een privacy policy geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, de gegevens die we verzamelen, het doel ervan, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard alsook over welke rechten een betrokkene beschikt en hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende/algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website aanvaardt u onderstaande privacy policy en de algemene disclaimer die tevens aan dit document wordt toegevoegd. De op deze website beschikbare versie van de privacy policy en algemene disclaimer is de enige versie die op u van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Bij belangrijke wijzigingen aan de huidige privacy policy en algemene disclaimer die een serieuze impact kunnen hebben op uw rechten op welke manier dan ook, zullen wij u hierover voorafgaand informeren.

Privacy policy

Artikel 1 – Wie zijn we?
Brasschaat Financial Holding NV (met KBO nummer: 0891.958.550), hierna ‘Group Bernaerts’ is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook de beheerder van de website.

U kan ons contacteren via volgende coördinaten:

Artikel 2  – Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Meer specifiek verwerkt Group Bernaerts enkel de persoonsgegevens die u zelf achterlaat op de website door het informatieformulier in te vullen of rechtstreeks naar ons te mailen: naam, telefoonnummer en e-mail adres.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld door gebruik van het informatieformulier, worden louter door ons gebruikt voor het beantwoorden van door u gestelde vragen en het desgevallend verder onderhouden van relaties tussen u en Group Bernaerts. En, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen (wettelijke basis voor verwerking: contractuele noodzaak of toestemming, naar gelang het geval).

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degenen die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

Artikel 3: Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derde met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast gegeven redenen:

 • IT partner: hosting van de website

Artikel 4 – Bewaartermijn gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 2 jaar.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens (zie artikel 1).

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Algemene disclaimer

Artikel 6 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, waaronder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 7 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als een stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 8 – Het beheer van de website
Voor de goede werking van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan bepaalde bezoeker(s) schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar stellen voor bezoekers teneinde updates te kunnen

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van de privacy policy en/of de algemene disclaimer. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Artikel 10 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en/of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op enig geschil dat verband houdt met huidige privacy policy en/of algemene disclaimer is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van dit soort geschillen kennis te nemen.

Artikel 12 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de hogervermelde contactgegevens onder artikel 1.